Formand: Carl Mail: CFA-eur.dk

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Den ? (3 ugers varsel)

Da vi, Carl og Tina, af personlige årsager, har taget den beslutning at stoppe med at opdrætte og udstille racekatte, og forlader kattesporten, ønsker vi ikke at fortsætte arbejdet i bestyrelsen for CFD. Vi stiller derfor vores poster som formand og næstformand til rådighed og indkalder hermed til ekstraordinær GF.

Sekretær Marianne har meddelt, at hun er fratrådt posten som sekretær med øjeblikkelig virkning

Allan & Sylvia har, situationen taget i betragtning ikke ønsket at fortsætte arbejdet i klubben, da vi som initiativtager til CFD vil fratræde vores poster.

Der skal derfor findes en ny bestyrelse, som ønsker at fortsætte arbejdet med CFD.

Såfremt der ikke er interesse for CFA i Danmark vil klubben blive opløst eller sat på stand by.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Regnskabet forelægges
4. Valg til bestyrelsen: Indtil GF:

A: Formand 28.2.2016

B: Næstformand 28.2.2015

C: Sekretær 28.2.2016

D: Kasserer 28.2.2015

E: Bestyrelsesmedlem 28.2.2016

F: Bestyrelsesmedlem 28.2.1015

G: Suppleant 28.2.2016

H: Suppleant 28.2.2015

I: Revisor. 28.2.2016

5. Indkomne forslag:

CFD opløses såfremt, der ikke er interesse for at fortsætte klubben.

Forslag om klubbens opløsning kan kun vedtages, såfremt mindst 2/3 af medlemmerne stemmer herfor.
Ved opløsning af klubben afgør et simpelt flertal på generalforsamlingen, hvad klubbens midler skal anvendes til.
Ved opløsning af klubben kan de medlemmer, som har betalt deres kontingent, få tilbagebetalt deres kontingent, i det omfang klubbens likviditet tillader dette.
6. eventuelt.

Med venlig hilsen. Carl & Tina Kær.

FANNY & BUFFY

Fanny & Buffy