logo10-cfd1

SabreCats Pavarotti of GigantCat

SabreCats Pavarotti of GigantCat

VEDTÆGTER FOR CAT FANCIERS DENMARK

§ 1. Navn
Denne klub er kendt som Cat Fanciers Denmark.

§ 2. Tilknytning
Denne klub er en nonprofit klub tilknyttet Cat Fanciers’ Association, Inc.
Ingen del af eventuelt overskud, donationer eller klubbens aktiver må anvendes til gavn for enkelte medlemmer eller andre privatpersoner.

§ 3. Formål

Formålet for denne klub er:
1. at afholde udstillinger og andre arrangementer i Danmark,
2. at fremme opdræt af racekatte der lever op til de standarder, som accepteres af CFA,
3. at fremme sportsånd og venskab mellem katteopdrættere.
4. at fremme velfærden for alle katte.

§ 4. Medlemskab
Stk. 1. Personer med interesse for klubbens formål kan komme i betragtning som medlemmer. Der er to typer medlemskab:
A-medlemmer, som er stemme- og opstillingsberettigede.
B-medlemmer, som ikke er stemme- og opstillingsberettigede.
Stk. 2. Indmeldelse kan ske på Cat Fanciers Denmarks hjemmeside. Medlemskabet træder i kraft så snart indbetalingen har fundet sted. Bankudskrift er gyldigt medlemsbevis.
Stk.3. Medlemskabet af klubben ophører såfremt:
a. Der fremsendes skriftlig udmeldelse til klubbens kasserer.
b. Kontingentet ikke er indbetalt senest ved generalforsamlingens start.
c. Overtrædelse af CFA’s eller Cat Fanciers Denmarks regler er forekommet.
d. Medlemmet optræder i strid med klubbens formål eller der findes anden grund til eksklusion.

§ 5. Generalforsamling.
Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed
Stk. 2. Der afholdes generalforsamling hvert år i februar måned. Generalforsamlingen skal indkaldes med 3 ugers varsel og dagsorden medsendes.
Stk. 3. På generalforsamlingen vælges medlemmer til bestyrelsen. Valg af bestyrelsesmedlemmer skal foregå post for post. Delegerede til Cat Fanciers’ Association, Inc. årlige møde vælges også på generalforsamlingen
Stk. 4. Indstilling af kandidater til valg kan ske såvel skriftligt, som mundtligt på selve generalforsamlingen.
Stk. 5. På generalforsamlingen behandles forslag indsendt af bestyrelsen eller medlemmerne.
Stk. 6. Lovændringsforslag samt øvrige forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Stk. 7. Kun betalende A-medlemmer, som er fyldt 18 år er stemme- og opstillingsberettigede..
Stk. 8. Der kan stemmes pr. brev forsynet med underskrift, navn og adresse. Brevstemmer sendes til formanden adresse.
Stk. 9. Der kan stemmes pr. e-mail forsynet med navn og adresse. Sendes til formandens e-mail adresse.
Stk. 10. Blanke stemmer er ugyldige. Modtagne stemmer overdrages til stemmetællerne inden afstemningen.
Stk. 11. Brevstemmer og e-mails skal være formanden i hænde senest ved generalforsamlingens start.
Stk. 12. Afstemning på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal, Dvs. når mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, brevstemmer og stemmer pr. e-mail stemmer for det stillede forslag
Stk. 13. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer samt brevstemmer og stemmer pr. e-mail stemmer for det stillede forslag.

§ 6. Indkaldelse til Generalforsamling.
Stk. 1. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde:
a. dagsorden
b. indkomne forslag
c. opstillede kandidater til bestyrelsesposter, suppleant og revisor på valg.
Stk. 2. For at være valgbar til bestyrelsen kræves et A-medlemskab af klubben samt at medlemmet er fyldt 18 år.
Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:
a. valg af dirigent og stemmetællere
b. formandens beretning
c. regnskabet forelægges
d. kontingentsatser.
e. indkomne forslag
f. valg til bestyrelsen samt suppleant
g. valg af revisorer
h. eventuelt.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Stk 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes såfremt:
a. et flertal af medlemmerne skriftligt over for formanden fremsætter ønske herom.
b. formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt.
Stk. 2. Dagsorden med begrundelsen for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse vedlægges indkaldelsen.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter at det fremsatte ønske er formanden i hænde, og der skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 8. Bestyrelsen.
Stk.1. Valgbar til bestyrelsen er betalende A-medlemmer, som er fyldt 18 år. Et bestyrelsesmedlem i CFA Denmark kan ikke samtidig være bestyrelsesmedlem i andre organisationer.
Stk. 2. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, 2 suppleanter og 1 revisor. Formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne har ikke stemmeret, men kan deltage i alle bestyrelsesmøder.
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år af gangen. I lige årstal vælges: formand, sekretær, 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant. Ulige år vælges næstformand, kasserer 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant. Revisor vælges for 2 år ad gangen.
Stk. 4. Ved utidig afgang fra bestyrelsen konstituerer den tilbageværende bestyrelse sig selv, gældende frem til førstkommende generalforsamling.
Stk. 5. Bestyrelsen kan indkalde til særlige møder efter behov.
Stk. 6. Bestyrelses fastsætter selv sin forretningsgang.
Stk. 7. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.
Stk. 8. Afstemninger på bestyrelsesmøder afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9. Ansvarsområde.
Formand:
Stk. 1. Formanden er mødeleder.
Stk. 2. Formanden nedsætter udvalg og indkalder til møder efter behov,
Stk. 3. Formanden er medlem af alle udvalg.
Næstformand:
1. Næstformanden varetager formandens opgaver ved dennes fravær
Sekretær:
Stk. 1. Registrerer under ansvar over for bestyrelsen,
Stk. 2. Fører mødeprotokol for alle møder,
Stk. 3. Fungerer som kontaktperson for CFA.
Kasserer:
Stk. 1. Har ansvar for alle organisationens aktiver.
Stk. 2. Fører regnskab over alle indtægter og udgifter og udfærdiger årsregnskab.
Stk. 3. Administrerer bankkontoen i klubbens navn.

§ 10. Kontingent
Det årlige kontingent for medlemskab af Cat Fanciers Denmark fastsættes af bestyrelsen.

§ 11. Regnskab.
stk. 1. Klubbens regnskaber afsluttes hver den 31. december.
stk. 2. Kassereren fører kassebog og medlemskartotek.
stk. 3. Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen før generalforsamling og forelægges medlemmerne senest på generalforsamling.
Stk. 4. Kassereren og formanden tegner klubben og har rådighed over foreningens midler, herunder kassebeholdning, samt klubbens bankkonto.

§ 12. Opløsning af Cat Fanciers Denmark.
stk. 1. Forslag om klubbens opløsning skal fremsættes på en generalforsamling.
stk. 2. Forslag om klubbens opløsning kan kun vedtages, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
stk. 3. Ved opløsning af klubben afgør et simpelt flertal på generalforsamlingen, hvad klubbens midler skal anvendes til. Alle aktiver skal gives til en nonprofit organisation i overensstemmelse med den politik, der til enhver tid er gældende for Cat Fanciers’Association, Inc. Klubbens aktiver må ikke fordeles eller overføres til enkelte medlemmer eller andre privatpersoner.
stk. 4. Ved opløsning af klubben kan de medlemmer, som har betalt deres medlemskontingent, få tilbagebetalt deres kontingent, såfremt klubbens likviditet tillader dette.

§13. Disciplin
Det er bestyrelsens ansvar at håndhæve vedtægterne for Cat Fanciers Denmark. Bestyrelsen kan irettesætte, suspendere eller ekskludere ethvert medlem, som er fundet skyldig i adfærd, der er skadelig for klubben, opdrættere eller katte.